President's Message June 2023 INK

ᑕᐸᐃᓐᓇᒻᒪᕆᑉᐳᖅ ᔫᓂᐅᓕᕆᐊᖓ.  ᔫᓂ ᐊᔅᓱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪ ᐊᒥᓱᓄᑦ.  ᓯᕗᓪᓕᒻᒥᑦ ᓄᓇᖅᑲᖄᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᓂᖏᑦ (ᑕᐃᓐᓇᓗ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᓂᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓂᑦ ᔫᓂ 21ᒥ) ᐅᐱᒋᖃᑎᒌᓐᓂᒥᓪᓗ ᑕᖅᑭᐅᓪᓗᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓐᓇᐅᑉ ᓄᙳᐊ, ᐅᒡᒍᐊᓐᓇᕆᓪᓗᓂ ᑎᓴᒪᕆᓕᒻᒪᒍ ᑕᖅᑭᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (IHA) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑕᐃᓕᔪᑦ ᐱᓱᑉᐸᓐᓂᖏᑦ ᓈᒻᒪᔅᓴᒍᓐᓃᖅᓯᒪᒪᑕ. 

ᐱᒋᐊᕈᑎᒋᓗᒍ.  ᒫᑦᓯ 17ᒥ (ᐄ, ᑕᖅᑭᑦ ᐱᙵᔪᐊᑦ) ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (NEU) ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒍᑎᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑦᑕᐃᓕᓂᐅᑉ ᓈᒻᒪᔅᓴᒍᓐᓃᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ.  ᑕᐃᒪᙵᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕝᕕᒃ ᐱᓇᓱᐊᓪᓚᕆᓚᐅᖅᓯᒪᖏᒻᒪᑦ ᓈᒻᒪᓐᓂᖅᐹᒥᑦ ᐋᔩᖃᑎᖃᖕᓂᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᖅᑲᖁᔨᓯᒪᓇᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᓈᒻᒪᒍᓐᓃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕝᕕᒻᒥ ᐱᑕᖃᓕᕋᓗᐊᖓᑕ.  ᐊᓯᐊᒍᖔᖅ, ᓇᓂᓯᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᔅᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᑐᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᑎᑭᑎᔅᓯᓪᓗᑎᑦ ᖃᓪᓗᓈᓃᖔᖅᑐᓂᑦ ᖃᓄᐃᓘᑕᐃᓕᓪᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖁᑎᖏᑕ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᒍᒪᖏᓗᐊᒧᑦ ᐱᒋᐊᓕᕋᓗᐊᖏᓐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᓵᖏᑕ ᑕᑯᓪᓗᒋᑦ. 

ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᖃᔪᖅᓱᖅᑕᐅᒐᓗᐊᕋᒥ ᐃᓄᖁᑎᖏᓐᓄᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥᓗ ᐅᖓᑖᓄᑦ, ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᖏᓪᓚᕆᒻᒪᑕ ᐋᔩᖃᑎᒌᕈᒥᑎᑦ ᓈᒻᒪᓐᓂᖅᐹᖑᔪᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᖏᑕ ᑮᓇᐅᔾᔭᓵᖏᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖁᔭᓈᖅᓯᒍᒪᓪᓗᑎᑦ ᖃᖓᒃᑰᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑕ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ.  ᓂᓪᓕᐊᖃᑎᖃᒍᒪᖏᓯᐊᒻᒪᕆᑦᑐᑎᑦ ᑭᓪᓕᖃᖅᑎᔅᓯᔪᒪᓂᖏᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᖕᓂᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᓱᕐᓗ ᖃᓪᓗᓇᐅᔭᖅᑐᑦ ᐅᐃᕖᖑᔭᖅᑐᑦ ᐃᓚᓯᒍᒪᓪᓗᑎᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ.  ᐃᓄᒃᑎᑑᔪᓐᓇᓐᓂᖅ ᐃᓪᓕᓇᓗᐊᖏᒻᒪᖃᐃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕝᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑑᔪᓐᓇᕆᐊᖃᖕᓂᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᑦᓯᐊᖏᓐᓂᖓᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᑲᔪᓯᒋᐊᖅᑎᔅᓯᔪᓐᓇᖕᒪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖅᓯᓂᐅᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᑕᑎᔅᓯᓂᐅᒻᒪᑦ ᐅᖃᐅᓯᓪᓚᑦᑖᒥ.  ᓄᓇᕗᒻᒦᒃᑲᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔨᖅᓯᕋᖅᑎᐅᓪᓗᑎᑦ ᐃᓄᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᑕᐃᒃᑯᓇᙵᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᖕᒥᒍᑦ ᐱᔨᖅᓯᕋᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ. 

ᖁᔭᓕᕗᒍᑦ ᐃᓘᓐᓇᓯᓐᓂᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦᑐᓄᑦ, ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓪᓗᑎᑦ, ᐱᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᓂᖀᓪᓗ/ᓂᐅᖅᑲᐃᓐᓇᐃᓪᓗ, ᐃᓯᑲᐃᓐᓇᐸᑦᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓪᓗᑎᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᑦ ᒪᑭᑕᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓱᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᓈᒻᒪᔅᓴᒍᓐᓃᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕝᕕᐊᓂ.  ᐅᖃᓕᒫᑲᐃᓐᓇᒃᑭᑦ ᔫᓂᒥ ᐋᔩᖃᑎᒌᕈᑕᐅᔪᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪ ᑕᑯᓂᐊᕋᔅᓯᐅᒃ ᖃᓄᑎᒋᒃ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖓᑦ ᒥᑭᓪᓕᑎᒃᓯᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ.  ᑕᐃᒫᓪᓗ, ᑕᑯᒋᐊᓚᐅᖏᑯᕕᐅᒃ, ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᐊᓃᑦᑐᑦ www.psacnorth.com/nunavut-housing-corporation-must-step-up/ᐃᓱᒪᒋᔭᔅᓯ ᑐᓴᖅᑕᐅᖁᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᖏᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᔅᓯᐊᕆᐊᖃᖕᓂᖏᓐᓂᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐊᐃᕙᐅᑕᐅᔪ ᐃᖃᓗᓐᓂᑐᐊ ᐊᑦᑐᐃᓯᒪᓂᐊᖏᒻᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᓪᓗ, ᐃᓕᓯᓯᒪᒋᐊᖃᖕᒪᑕ ᓈᒻᒪᓐᓂᖅᐹᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕝᕕᒻᒥ ᐱᐅᓯᐅᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᓪᓗ ᑕᐃᒪᐃᑦᓴᐃᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.  ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᔪᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥ, ᑕᒪᓐᓇ “ᑮᓇᐅᔭ ᐱᔾᔪᑎᑑᖏᒻᒪᑦ”.  ᐊᐃᕙᐅᑕᐅᒻᒥᒻᒪᑕ ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᓂᑦ ᐅᕕᓂᖃᑎᒌᖏᑦᑐᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᒥᑭᓪᓕᑎᔅᓯᓃᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᖏᓐᓂᖏᓄᑦ ᓱᕐᓗ ᐊᔅᓱᕉᑎᖃᕆᐊᖃᓐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒋᐊᒃᑲᓂᒋᐊᖃᓐᓂᖏᓐᓂ ᑕᐃᒫᓪᓗ ᓈᒻᒪᓐᓂᖅᐹᓂᑦ ᐱᖃᑕᐅᒋᐊᖃᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᑦ ᑕᐃᒪᐃᑕᐃᒍᒪᒻᒪᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ.  ᑕᐃᒪᐃᒪᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑉᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ.  ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ, ᐅᐱᒋᔭᐅᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᔭᒋᔭᐅᓗᑎᑦ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᒥᑦ ᐱᓱᑉᐸᓐᓂᖏᓐᓄᑦ. 

ᐃᓱᒪᖃᒋᐊᒃᑲᓐᓂᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᓯᐊᓐᓂ ᐃᑉᐱᓇᓪᓚᕆᒻᒪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᓂᖏᑦ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᕈᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐱᒌᖃᑦᑕᐅᑎᔪᑦ ᑕᖅᑭᐊᓂ.  ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑎᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᕈᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.  ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᓯᓐᓈᕆᓪᓗᑎᒍᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᑎᓪᓗᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᑦᓯᐊᖁᓪᓗᑎᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕝᕕᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ - ᓴᖅᑭᑦᓯᒋᐊᖃᕋᑦᑕ ᓇᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐅᐱᒋᔭᐅᓗᑎᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᖕᒥᒻᒪᑕ ᓈᒻᒪᓐᓂᖅᐹᒥ.  ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᑎᒍᑦ ᐊᔅᓱᕈᕈᑎᒋᓪᓚᕆᑦᑕᕗᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᐋᔩᖃᑎᖃᖅᑎᓪᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᒐᕆᓪᓗᒍ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᓂᖏᑕ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᓐᓂᖓᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᐅᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᓯᐊᓂᖕᒥᓪᓗ ᓯᕗᕚᑦᑕ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᕈᑎᒥᓂᖏᓐᓂᑦ ᑕᐃᒫᓪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅ ᓯᕗᒧᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖕᓂᖓᓄᑦ.  ᐅᖃᖅᑲᐅᒐᒪᐃᓛᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ “ᑕᑎᒌᕆᐊᖃᓐᓂᑎᓐᓂᑦ” ᑕᒪᑦᑕ - ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕝᕕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖁᑎᑦᑎᓐᓂ.  ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᐃᓪᓗᑎᑦ ᐅᐱᒍᓱᖃᑎᒌᖕᓂᖕᒥᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ - ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖏᖠᓂᒻᒥᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᖁᔨᓂᑦᑎᓐᓂᑦ ᒪᑭᑕᖃᑎᒋᔭᑦᑎᒍᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᑦ 2SLGTQIA+ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ. 

ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᔅᓱᕉᑎᒋᔭᕗᑦ ᐋᔩᖃᑎᒍᑎᑦᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑎᑦ ᖃᓄᐃᓘᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖕᒪᖔᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᑕᖏᓐᓃᖔᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑭᔮᓐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᒋᓂᖏᓐᓄᑦ.  ᑕᒪᓐᓇ ᓱᓕ ᐊᔅᓱᕉᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑐᕌᖓᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖏᓐᓂᓪᓗ ᒪᓕᒐᖃᓐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ - ᑕᐃᒫᓪᓗ ᑮᓇᐅᔾᔭᓵᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᔭᐅᓯᒪᒋᐊᖃᒻᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖕᒥᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᓐᓂᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕝᕕᒻᒥ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓪᓕᓇᓐᓂᖓ ᑕᑯᔅᓴᐅᓪᓚᕆᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᑖᓄᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᑭᒡᒐᖅᑑᑎᖏᓐᓄᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᒻᒥ ᖃᒻᒪᒃ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᖓᑦ (QHA).  ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓯᕗᓪᓕᐅᓗᑎᑦ ᑕᒪᔅᓱᒪᙵᑦ ᒪᓕᒐᖃᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᑕᐃᒫᓪᓗ ᑐᙵᓱᑦᑎᑕᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓗᑕ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓐᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᐋᔩᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᓯᕗᓪᓕᒻᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᕈᑎᒥᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᐃᓕᖅᑲᑕ.

ᐊᐅᔭᖑᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕗᑦ ᐊᒡᒋᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᐊᐱᕆᒍᒪᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᖅᓯᐅᒃ ᓱᕈᓰᑦ ᑕᒫᓂᓗ ᐊᑐᕆᐊᖕᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᐅᑎᓗᓯ ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᖏᒃᑲᓗᐊᒻᒪᖔᑦ.  ᐃᒪᐃᓕᒍᒪᕗᖓᓗ ‘ᐊᐅᔭᖃᑦᓯᐊᕆᔅᓯ’ ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᒻᒥᑦ (ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᓴᕝᕕᒻᒧᑦ) ᐊᔅᓱᕈᕈᑎᖃᐸᒻᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔪᓐᓇᓐᓂᓕᒫᒻᒥᓂᑦ ᑕᐃᒫᓪᓗ ᓯᕗᓂᔅᓴᔅᓯᐊᕙᒻᒧᑦ ᑐᕌᖓᖁᓪᓗᒋᑦ.  ᐊᕙᑏᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᔅᓯᓃᑦ, ᑐᑭᓯᓇᖕᒪᑕ ᐊᔅᓱᕉᑎᒋᔭᖏᑕ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᖕᒥᓂᑦ ᑕᖃᐃᖅᓯᑲᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓲᖑᕗᑦ.

ᐅᓇ ᐅᖃᓕᒫᕈᕕᐅᒃ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᓂᖓᑕ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᔫᓂ 21ᒥ, ᑕᒪᓐᓇ ᖁᕕᐊᓲᑎᒋᓂᐊᖅᑲᓯᐅᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐊᓪᓚᕕᖓ ᒪᑐᓯᒪᓛᖅᑐ.

ᐳᐃᒍᐃᓐᓂᐊᖏᓚᑎᑦ, ᐊᐅᓪᓚᑲᐃᓇᓐᓂᐊᕈᕕᑦ ᐊᐅᔭᐅᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᑭᑭᓈᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᖅᑖᕈᓐᓇᒻᒪᑕ (ᑲᓇᐃᑎᔭᓐ ᓄᐊᔅ ᐊᒻᒪᓗ ᑳᒻ ᐃᐊᒃᑯ) ᓄᓇᓯᐅᒻᒥ ᐊᑐᖅᑐᐊᕈᒪᔪᑦ, ᓯᓂᑦᑕᕝᕕᒥᓪᓗ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕈᑏᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᓄᓇᓯᐅᑎᑯᑖᒃᑰᕈᒪᔪᑦ.  ᑕᑯᒋᐊᖃᑦᑕᒃᓯᐅᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᔨᓄᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᕆᐊᕈᑦ.  ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕝᕕᐅᓗᑕᓘᓐᓃᑦ ᓇᓪᓕᐊᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᖕᒪᖔᑕ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᔅᓴᓄᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕈᑎᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑲᐅᓯᐊᑦᓯᓐᓂᑦ ᓴᖅᑭᔮᓲᑦ ᐅᕙᖓᑦ communications@neu.ca

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓪᓗᓄᑦ,

 

ᔭᐃᓴᓐ ᕉᓵᓐ - ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ

 

 

 

 

 • logo
 • Iqaluit Head Office

  Building #165, Nipisa Street

  PO Box 869

  Iqaluit NU X0A 0H0

  email: reception@neu.ca

  phone: 867.979.4209

  fax: 867.979.4522

  toll free: 877.243.4424

 •  

 •