ᐊᑕᖏᖅᖢᑎᒃᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒋᓯᒪᔭᖓᑦ

Housing Association
Title Exp. Date Modified Date ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᑯᐊ ᐱᓗᒋᑦ
Arviat Housing Association 05/31/2019 03/15/2015 English
Baker Lake Housing Association 03/31/2022 04/1/2017 English
Cambridge Bay Housing Association 03/31/2024 04/1/2020 English
Chesterfield Inlet Housing Association 09/30/2021 10/1/2018 English
Clyde River Housing Association 10/31/2019 11/1/2016 English
Coral Harbour Housing Association 03/31/2021 04/1/2017 English
Iqaluit Housing Authority 06/30/2020 07/1/2017 English
Kikitak Housing Association (Gjoa Haven) 09/30/2024 10/1/2021 English
Kugaaruk Housing Authority 12/31/2022 English
Kugluktuk Housing Association 03/31/2023 05/28/2015 English
Pangnirtung Housing Association 09/30/2023 10/1/2019 English
Pond Inlet Housing Association 03/31/2020 04/1/2017 English
Rankin Inlet Housing Association 03/31/2019 04/1/2014 English
Repulse Bay Housing Association (Naujaat) 09/30/2019 10/1/2016 English
Sanirajak (Hall Beach) Housing Association 09/30/2024 10/1/2021 English
Tasiurqtit (Whale Cove) Housing Association 03/31/2023 04/1/2019 English
Hamlet
Title Exp. Date Modified Date ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᑯᐊ ᐱᓗᒋᑦ
Hamlet of Arctic Bay 12/31/2023 01/1/2017 English
Hamlet of Arviat 03/31/2019 04/1/2015 English
Hamlet of Baker Lake 03/31/2027 04/1/2023 English
Hamlet of Cambridge Bay 09/30/2020 10/1/2016 English
Hamlet of Chesterfield Inlet 03/31/2025 04/1/2022 English
Hamlet of Coral Harbour 03/31/2021 04/1/2017 English
Hamlet of Gjoa Haven 09/30/2022 10/1/2018 English
Hamlet of Kimmirut 03/31/2018 04/1/2014 English
Hamlet of Kugaaruk 03/31/2020 English
Hamlet of Kugluktuk 03/31/2020 04/1/2016 English
Hamlet of Naujaat (Repulse Bay) 03/31/2020 04/1/2017 English
Hamlet of Pangnirtung 03/31/2020 04/1/2017 English
Hamlet of Pond Inlet 03/31/2023 04/1/2020 English
Hamlet of Rankin Inlet 03/31/2020 04/1/2015 English
Hamlet of Resolute Bay 03/31/2022 04/1/2018 English
Hamlet of Taloyoak 09/30/2020 10/1/2016 English
Hamlet of Whale Cove 08/31/2023 02/9/2019 English
City of Iqaluit
Title Exp. Date Modified Date ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᑯᐊ ᐱᓗᒋᑦ
City of Iqaluit 12/31/2024 01/1/2020 English
Government of Nunavut
Title Exp. Date Modified Date ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᑯᐊ ᐱᓗᒋᑦ
Government of Nunavut 09/30/2024 10/1/2018 English
Pimakslirvik Corp
Title Exp. Date Modified Date ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᑯᐊ ᐱᓗᒋᑦ
Pimakslirvik Corp 12/31/2020 01/1/2015 English
Qulliq Energy Corp
Title Exp. Date Modified Date ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᑯᐊ ᐱᓗᒋᑦ
Qulliq Energy Corp. 12/31/2024 12/31/2020 English
Tentative Agreement (Qulliq Energy Corporation) 12/31/2024 09/1/2022 English / Inuinnaqtun
Municipality
Title Exp. Date Modified Date ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᑯᐊ ᐱᓗᒋᑦ
Municipality of Cape Dorset (Kinngait) 03/31/2020 04/1/2017 English
Municipality of Clyde River 09/30/2019 10/1/2015 English
Municipality of Hall Beach (Sanirajak) 03/31/2019 04/1/2016 English
Municipality of Qikiqtarjuaq 03/31/2020 04/1/2017 English
Municipality of Sanikiluaq 03/31/2021 04/1/2018 English
 • logo
 • ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᖓ

  ᐃᒡᓗ #165, ᔫᓂᐊᓐ ᐹᖓᓂ

  ᑎᑎᖅᑲᕐᓂᐊᕐᕕᒃ 869

  ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, X0A 0H0

  ᐅᖄᓚᐅᑎᒧᑦ: (867) 979-4209

  ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 979-4522

  ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒃᑯᑦ: (877) 243-4424

 • ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ

  ᑎᑎᖅᑲᕐᓂᐊᕐᕕᒃ 1359

  ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ,  X0B 0C0

  ᐅᖄᓚᐅᑎᒧᑦ:  (867) 983-3095

  ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ:  (867) 983-3401

  ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒃᑯᑦ: (866) 983-3095